Weekbrief 24 inclusief liturgie zondag 9 juni 2024

Rondom de diensten

Zondag 9 juni om 9.30 uur zal D.V. ds. Groenendijk bij ons voorgaan. 

Zondag 16 juni om 9.30 uur hoopt ds. T.W. van Bennekom uit Goes voor te gaan. Wij bereiden ons dan ook voor op het Heilig Avondmaal.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie - Open Doors
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Zondag 9 juni is de eerste collecte bestemd voor Open Doors. 

Wat doet Open Doors? 

De organisatie werd in 1955 gestart door Anne van der Bijl tijdens een reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. Daar trof hij een kerk, vragend om Bijbels. Snel daarna begon zijn eenmansmissie om vervolgde christenen te helpen. Open Doors werkt nu wereldwijd om de vervolgde kerk in ruim zestig landen te versterken. 

WIE WAS ANNE VAN DER BIJL? 

Anne van der Bijl (1928) verwierf bekendheid als God’s Smuggler (Gods smokkelaar), omdat hij Bijbels smokkelde naar landen waar de Bijbel een verboden boek was. Internationaal droeg hij de naam ‘Brother Andrew’. In 1955 ontdekt Anne in Polen de nood van de kerk. Aan de hand van de tekst uit Openbaring 3:2 “Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven” voelt hij de roeping om zich in te gaan zetten voor christenen die om hun geloof worden vervolgd en verdrukt. Die inzet zorgde voor een enorme groei van het werk. Na Polen volgden andere Oostbloklanden en de Sovjet-Unie (nu Rusland). Het werk breidde zich later uit naar China en Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Open Doors werd zo een wereldwijde bediening. 

We zijn bijna 70 jaar verder. Er zijn in die periode landen open gegaan voor het evangelie en christenen bevrijd van onderdrukking. Toch zijn er ook vandaag nog steeds christenen die lijden onder discriminatie, geweld en gevangenschap. Sterker nog, het werk waar Anne van der Bijl zich radicaal aan toewijdde, is vandaag de dag belangrijker dan ooit. 

Zonder uw/jouw gebed en betrokkenheid staan vervolgde broers en zussen alleen. Het is uw/jouw verantwoordelijkheid om hen te versterken, zodat ze standhouden. Samen vormen we het Lichaam van Christus, zoals wordt omschreven in 1 Korintiërs 12:26: ‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee’.

Hartelijk dank!

Collectemunten bestellen via het donatieportaal

Het bestellen en betalen van collectemunten kan eenvoudig via het donatieportaal op onze website of via de app “Appostel”. Het bestellen en betalen (via Ideal) gaat dan in één keer. Wel zo makkelijk. 

Na het bestellen en betalen ontvang u een bevestiging per e-mail. U vindt het donatieportaal inclusief toelichting op: www.hervormdpiershil.nl/donatieportaal. Bestellen en betalen kan natuurlijk ook nog op de bestaande manier. 

Als u hierover vragen hebt, stuur dan even een berichtje naar kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. De Hebreeënbriefschrijver zegt in hoofdstuk 13: 6: “De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden de mensen mij kunnen doen?” Moge de hulp van de Heer u ook sterken.

Bloemen

De bloemen van zondag 2 juni zijn ter bemoediging en met een hartelijke groet bezorgd bij een ziek gemeentelid.

Op zoek naar een diaken

Mooi is het om de dienstbaarheid in Christus’ naam gestalte te geven als diaken. Marianne Veerman heeft dat een lange tijd met enthousiasme gedaan. Wij zoeken nu echter een opvolger voor haar. Bemoedigend is het dat enkele gemeenteleden momenteel serieus overwegen haar taak over te nemen. Wij hopen en bidden dat deze gemeenteleden tot een positief besluit zullen komen! Dat zou mooi zijn voor het werk in Gods wijngaard in Piershil.

Verzoek naar aanleiding van de Open kerk

De eerste weken ‘Open kerk’ liggen achter ons. Vrijwel iedere keer waren er één of twee bezoekers die een tijd in de kerk verbleven. Dat is mooi. 

Het zou fijn zijn als er nog één of twee mensen zijn die, als de kerk open is, in de kerk willen zijn. Als u niet de hele periode op dinsdag of donderdag van 18.30 uur tot 21.00 uur aanwezig kunt of wilt zijn, maar wel een deel laat het dan ook even weten. Alle hulp is welkom. 

U kunt dit doorgeven aan Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie van zondag 9 juni 2024 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Ben jij een schatbewaarder?

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 66: 1,2 en 7 (Breek, aarde, uit in jubelzangen) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Woord van genade: Johannes 14: 27

Regel voor het leven: de Tien Geboden 

Zingen: Psalm 86: 4 en 5 (Leer mij naar uw wil te handelen) 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Moment voor de kinderen 

Zingen: Witte bundel 818 (Is je deur nog op slot?) 

Schriftlezing: Handelingen 8: 26-39

Zingen: Lied 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht) 

Preek 

Zingen: Lied 907: 1,3 en 4 (Jezus mijn verblijden) 

Dankgebed en voorbeden 

Collecte 

Slotlied: Lied 705: 1,2 en 3 (Ere zij aan God, de Vader)

Lied: 415:3 (Amen, amen, amen)