College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiƫle middelen en de gebouwen van de gemeente (met uitzondering van diaconale aangelegenheden). De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De belangrijkste uitgaven zijn voor:

  • Traktement predikant
  • Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
  • Onderhoud van kerk en pastorie
  • Verlichting en verwarming
  • Administratie, verzekeringen, etc.

De belangrijkste inkomsten bestaan uit:

  • Jaarlijkse vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans)
  • Collectes kerkdiensten
  • Legaten en incidentele giften

Een volledig overzicht is te vinden in de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
De verantwoording voor uitgaven en inkomsten is te vinden in de jaarrekening.

Actie Dorpskerk

Omdat naast de kosten voor de predikant met name het onderhoud van de kerk en de pastorie een grote kostenpost is wordt gewerkt aan een meerjaren onderhoudsplan. In 2019 is het pannendak van de kerk onder handen genomen en is de kerkvloer, die plaatselijk verzakt was, weer opgehoogd. Ook heeft er groot onderhoud plaatsgevonden aan de kerktoren. Dat laatste is gebeurd door de gemeente Hoeksche Waard, die formeel eigenaar van de toren is.

Ook het interieur van de kerk is toe een aan grote opknapbeurt om deze beter te laten aansluiten bij hedendaagse normen voor energieverbruik, toegankelijkheid en flexibiliteit.

Zo streven we ernaar om de kerk ook buiten de zondagse kerkdiensten meer te gebruiken voor passende sociale en culturele activiteiten. Op deze manier willen we de kerk een ontmoetingsplaats te laten zijn voor alle inwoners van Piershil en omliggende dorpen.

Door de vergrijzing wordt het voor de kerkleden steeds moeilijker om de kosten voor het onderhoud van de kerk op te brengen. Daarom is in 2020 onder de inwoners van Piershil en andere betrokkenen gestart met de Actie Dorpskerk om de voor Piershil beeldbepalende dorpskerk te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.