Diaconie

De diaconie van de Hervormde gemeente Piershil bestaat op dit moment uit 2 diakenen.  Als Christelijke gemeente hebben wij een diaconale opdracht. Letterlijk betekent het woord diaconaat: dienstbetoon. Het is afgeleid van de Griekse woorden diakonie = dienst, diakonein = dienen en diakonos = dienaar. Johannes 13 : 1 - 15 is het verhaal van de voetwassing. Jezus, dienst betekent dat hij het vuile werk van een slaaf opknapt en zo een zichtbare prediking geeft van Zijn offerende Liefde voor de Zijnen. Zijn dienst is offer. En als de Heiland, die zich geeft voor ons, roept Hij ons tot de dienst der liefde om elkaars voeten te wassen.
 

Taken van een diaken

 • In de eerste plaats het dienen aan de tafel de Heren. In het Avondmaal viert de Gemeente de Gemeenschap met Christus en met elkaar tot versterking van de onderlinge liefde.
 • In de eredienst heeft de diaconie de leiding bij het inzamelen der gaven. Namens de Gemeente beheert de diaconie de gaven van de Gemeente en geeft deze uit aan hen die in nood zijn, dan wel ondersteuning behoeven of aan instellingen die directe hulp verlenen. De diaconie brengt gelden bijeen voor binnenlands en buitenlands diaconaat.
 • Binnen onze gemeente verzorgt de diaconie met een aantal vrijwilligers de wekelijkse bloemendienst. De bloemen, die op de tafel voorin de kerk staan, worden na afloop van de avonddienst bezorgd bij een gezin of alleenstaande uit de Gemeente, als bemoediging bij ziekte of ouderdom of als gelukwens bij een jubileum.
 • Gemeenteleden die niet meer instaat zijn de wekelijkse kerkdiensten bij te wonen kunnen "kerktelefoon" aanvragen. Op deze wijze kunnen zij via een ontvanger rechtstreeks de dienst beluisteren. Ook de dienst op cd wordt door de diaconie verzorgd.
   

De diaconie organiseert

 • Avondmaalsviering in Heemzicht
 • Het verspreiden van de Elisabethbode
 • Kerstattenties voor ouderen
 • Kerstpakketten voor minima i.s.m. andere gemeenten
 • Ouderen bezoeken in Heemzicht
 • Kerktelefoon
 • Attentie bij huwelijksjubileum
 • Verder zijn er de vergaderingen o.a. in de Egmontshof, G.D.R., Zendingscommissie en bejaardencomité.
   

Armoede

De diaconie wil bijspringen als mensen er financieel niet meer uitkomen, want armoede is onterecht. In een betrekkelijk rijk land als Nederland zouden mensen geen armoede mogen lijden. Het is ook goed mensen op het bestaan van de diaconie te attenderen als het vermoeden bestaat dat er materiële problemen zijn. Financiële hulp door de diaconie moet echter altijd tijdelijk en incidenteel zijn. Het is de taak van de overheid ervoor te zorgen dat de mensen in Nederland voldoende middelen van bestaan hebben. Ook kunnen we samen met de aanvrager nagaan of alle mogelijkheden van sociale voorzieningen benut zijn. Er kan bij geval van twijfel samen met de aanvrager een bezoek gebracht worden aan de sociale dienst. Uiteraard worden deze aanvragen met zorg en respect behandeld.
 

Verantwoordelijkheid

Diaconaal bezig zijn begint dus dicht bij huis. Verder is er een verantwoordelijkheid voor degenen die buiten zijn. Er is dus een werkterrein zo groot als de wereld. Er is een onlosmakelijke band tussen de verkondiging van Gods woord en daadwerkelijk dienstbetoon. Van loskoppeling mag geen sprake zijn. Ons toekomstperspectief is: ons inzetten voor zending en werelddiaconaat.

De jaarlijkse begroting en jaarrekening van ons werk vindt u op onze ANBI-pagina.