Weekbrief 20 inclusief liturgie zondag 15 mei

Rondom de diensten

Zondag 15 mei om 9.30 uur zal ds. Groenendijk voor te gaan.

Zondag 22 mei om 9.30 uur hoopt onze oud predikant ds. W. Bos uit Amersfoort voor te gaan.

Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, om 9.00 uur hoopt ds. D.C. Groenendijk voor te gaan.

U bent van harte welkom in de diensten!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

  1. Diaconie
  2. Instandhouding eredienst
  3. Toekomst van de kerk

U kunt uw collectebijdragen overmaken ook overmaken op de volgende banknummers.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

Zondagsschool

Helaas blijkt er toch geen belangstelling te zijn van de Oekraïense kinderen voor de zondagsschool in de Wurf. Drie zondagen hebben we het tevergeefs geprobeerd. Daarom hebben we besloten om weer terug te keren naar het oude schema: op de laatste zondag van de maand zondagsschool. Wij hopen op een andere wijze als kerken iets te kunnen betekenen voor de Oekraïense vluchtelingen.

Wel en wee

Diverse gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken, ondergaan behandelingen en/of zijn herstellende, hun namen vindt u in de nieuwsbrief. In verband met de privacy worden hun namen niet op de website vermeldt.

Wij bidden alle zieken Gods hulp toe. “Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen zweeft, zo spreidde de HEER zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken” (Deuteronomium 32:11). Ook over ons spreidt de Heer zijn vleugels uit en draagt ons. Moge u dat bemoedigen en troosten.

Weeksluiting Heemzicht

De weeksluitingen in Heemzicht, die iedere vrijdagavond om 18.30 uur gehouden worden in het restaurant, zijn vanaf heden ook weer toegankelijk voor de bewoners van de aanleunwoningen. U bent van harte welkom!

De Loods

Zaterdag 14 mei van 10.00-12.30 uur is de Loods weer geopend.

U vindt de Loods op de Kade, achter supermarkt Heikoop.

Groeten van het Loodsteam.

Examens

Sinds afgelopen donderdag zijn de eindexamens op de middelbare school weer begonnen. Wij bidden onze jongeren die examen moeten doen wijsheid en kracht toe. Dat jullie inspanning en leerwerk van de afgelopen tijd beloond mag worden. Mogen jullie de rust vinden om je op het examen te concentreren. Veel sterkte en zegen gewenst!

Vakantieweek

Vanaf maandag 16 mei t/m zondag 22 mei hebben mijn vrouw en ik een week vakantie. Wij hopen dan enkele dagen met onze dochters door te brengen in de Eifel in Duitsland. Daar hopen we te gaan wandelen.

Mocht zich een situatie voordoen waarin u een predikant verlangt, kunt u contact opnemen met de scriba, Pim Visser, tel: 0186-603354, email: info@hervormdpiershil.nl.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor zondag 15 mei 2022 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Opnieuw ingeschakeld

Welkom en afkondigingen

Intochtslied Psalm 95: 1, 2 en 3 (Steek nu voor God de loftrompet)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade Psalm 103: 8 en 12

Regel voor het leven Exodus 20: 1-17 (Tien Geboden)

Zingen Lied 103c: 1,2 en 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen WB 825 (Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel)

Schriftlezing Johannes 21: 15-19 

Zingen WB 534: 1, 2 en 3 (Mijn Jezus, ik hou van U)

Preek

Zingen Lied 837: 1,3 en 4 (Iedereen zoekt U, jong en oud)

Zingen Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotlied Lied 939 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Zegen

Zingen Lied 415:3 (Amen, amen, amen!)