Is corona een ingrijpen van God, een teken van de eindtijd?

De vraag is dus: wat is de rol van God in deze coronatijd?

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vorig jaar kleurde de coronakaart van het zuidoosten van Noord-Brabant wekenland donkerrood. In Beek en Donk overleed een 29-jarige kerngezonde jongen. Bij elkaar enkele tientallen in die gemeente (gemeente Laarbeek). In Boekel stierven 3 godvruchtige kloosterzusters achter elkaar, en daarna nog een aantal dorpsbewoners. In Heerde overleden een aantal koorleden die vol geloof God de lof hadden toegezongen. In het Italiaanse Bologna was het nog erger. In een paar maanden stierven daar enkele honderden bewoners, waarvan 17 priesters, die de stervenden hadden bijgestaan. En nu, een jaar later sterven de mensen bij duizenden in India. In Boekel lag een veel gebruikt gebed in de Sint Agathakerk: Wees ons, uw volk, nabij en genadig.

Nu is de vraag: heeft God dat zo bepaald? Heeft God gedacht: Ik haal nu die 29-jarige jongen, Ik haal nu die vrome zusters, Ik haal nu die koorleden uit Heerde, al die bewoners en priesters uit Bologna, en al die mensen uit India. Is dit Gods wil? Grijpt God op deze manier in? David zegt in Psalm 139: Heer, u kent mij, u weet het als ik zit of sta (1-2). Met al mijn wegen bent u vertrouwd (3). U omsluit mij van achter en van voren, U legt uw hand op mij (5). Al ging ik wonen aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden (9-10). Alles wat mij gebeurt staat zelfs in Gods boekrol opgetekend (16). Betekent dit nou dat wij willoos met een touwtje aan God vastzitten, en dat Hij alles bepaalt wat er in mijn leven gebeurt? Nee, dat niet!

Zijn hand die mij leidt, overal, betekent: Hij omringt mij (Hij omsluit mij) met Zijn hand. Hij staat boven alles, boven iedereen, dus ook boven mij. Maar dit betekent niet dat alles wat er gebeurt Zijn wil is.

Jezus zegt in Matt. 10:29-30: ”Niet één musje valt dood neer zonder de wil van de Vader.” Dit betekent niet dat God op het moment dat een musje dood neervalt, dat precies zo bepaald is door God. Zo van: nu om 10.10 u. is die mus aan de beurt, straks die jongeman uit Beek en Donk, en dan die nonnen uit Boekel en dan die 10.000 mensen in India. Nee, het betekent: er is niets dat God niet met Zijn hand omvat. Wij mensen leven onder Zijn bestuur, Zijn regering. Maar niet alles wat er gebeurt is Zijn wil. Zoals wij ook onder de Nederlandse regering vallen, maar niet alles wat er gebeurt in Nederland is de wil van de regering. Er is dus een verschil tussen Gods regering (Gods bestuur) en Gods wil. We kunnen zeggen: God staat boven alles, ook boven mijn leven. Mijn leven rust in Zijn hand, of zoals de psalm het zegt: U legt Uw hand op mij, U kent mij. God waakt over mijn leven met Zijn Vaderlijke zorg. Maar niet alles is van minuut tot minuut zo door Hem bepaald, Hij heeft niet alles wat wij meemaken zo precies voor ons bedacht en geregeld. Niet alles is Zijn wil. Er overkomen ons dingen.

En nu overkomt ons corona: overal worden mensen ziek, in Boekel, in Oud-Beijerland, in New York, in India, overal sterven mensen. Is dit dan een teken van het einde der tijden, vragen sommige mensen zich af. De discipelen stellen die vraag ook al in Lucas 21. En Jezus antwoordt dan: Er zullen eerst ‘valse Christussen’ optreden, mensen die zeggen: ‘Ik ben het’. Er zullen oorlogen en opstanden zijn, maar dat is nog niet meteen het einde. Volken zullen tegen elkaar strijden, er zullen zware aardbevingen komen, hongersnoden en epidemieën. En jullie, christenen, zullen vervolgd worden, en Jeruzalem zal verwoest en ingenomen worden. En er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en de mensen zullen beven van angst voor het geweld van de zee. Dán zal de Mensenzoon, de Messias, terugkomen, op een wolk (zoals Hij ook op een wolk naar de hemel voer).  Dan zal jullie verlossing nabij zijn. En in Openbaring 6 lezen we over het 4e zegel van de boekrol, dat geopend wordt en gaat over het einde der dagen. In dat visioen verschijnt een vaalgeel paard. En op dat paard zit een ruiter die De Dood heet, met zijn metgezel Dodenrijk. Die Dood en Dodenrijk (op dat paard) zaaien dood en verderf op aarde, door middel van het zwaard, hongernood en dodelijke ziekten.

De vraag is nu: is het einde der tijden nu nabij, nu de Covid-19 pandemie al zoveel slachtoffer heeft gemaakt en nog zo om zich heenslaat? Jezus spreekt inderdaad over epidemieën die zullen plaatsvinden. En in Openbaring 6 wordt ook gesproken over dodelijke ziekten voor het einde der tijden. Enerzijds kun je denken dat het bijna zover is. Anderzijds zijn in de loop van de geschiedenis al zoveel meer epidemieën en dodelijke ziekten geweest, dat je nu niet kunt zeggen dat dít, de tijd van nú, het einde der tijden is. Denk aan de Mexicaanse griep in 2009, waaraan wereldwijd 17500 mensen zijn overleden. Maar denk nog veel meer aan de Spaanse griep in 1918-1919 in Europa. Het aantal dodelijke slachtoffers wordt geschat op 20 tot 100 miljoen. 100 miljoen is al veel meer dan het aantal coronadoden nu wereldwijd. En denk ook eens aan de pest, de ‘Zwarte Dood’. Deze richtte van 1347-1351 onnoemelijk veel meer schade aan dan welke recente virusaanval ooit. Eén derde van de bevolking van Europa stierf toen. Wereldwijd ging het om 75 tot 100 miljoen slachtoffers. Ook toen riepen velen dat de ‘eindtijd’ was aangebroken, maar dat bleek toch niet het geval. Daarom moeten we voorzichtig zijn en kunnen we niet zomaar concluderen dat wij in de eindtijd leven.

Valse Christussen zijn er altijd geweest, evenals oorlogen en opstanden, aardbevingen, hongersnood, christenvolging en overstromingen. En epidemieën. Nee, we kunnen naar aanleiding van Covid-19 niet zeggen dat we pal voor de eindtijd staan. Misschien kunnen we wel zeggen dat dit een aanloop is naar de eindtijd, zoals Jezus er over spreekt in Matteüs 24:8: “Dit alles is het begin van de weeën.” Maar die aanloop naar de eindtijd duurt dan al wel 2000 jaar. Wat we wel kunnen vaststellen is dat de mensheid momenteel de aarde in een rap tempo aan het uitputten is: we gebruiken zoveel fossiele brandstoffen dat de aarde opwarmt. Met als gevolg: stormen, zeespiegelstijging, overstromingen en extreme droogteperioden. Waardoor mensen op de vlucht slaan en de verdeeldheid groter worden met als gevolg: oorlogen. En door de vele reisbewegingen worden ziekten ook makkelijker verspreid over de wereld. In dat opzicht lijken we het einde over onszelf af te roepen. En misschien is Covid-19 wel een waarschuwing van God, om weer te matigen, en Hem centraal te stellen en de medemens, in plaats van onze rijkdom.

Laten we één ding ook niet vergeten: Gods tijd is heel anders dan onze tijd. “Eén dag is voor de Heer als duizend jaar”(2Petr.3:8) en duizend jaar zijn in Gods ogen als één dag (Ps.90:4). Dat het ook nog wel een tijd kan duren voordat de Heer terugkomt, heeft ook te maken met Gods geduld. Want, zegt Petrus ook, Hij heeft geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat (2Petr.3:9).

God wil graag dat iedereen kiest voor Jezus en Zijn weg volgt.

Nou, als je dat weer in ogenschouw neemt, kan het nog een tijd duren. Want er zijn nog zoveel mensen die in de verste verte niet weten wie Jezus is. Hier in het Westen niet, maar ook in Arabische en Aziatische landen niet.

Even maak in nu een zijsprong, en wel naar mensen die denken dat het einde der tijden nadert omdat zij menen dat Openbaring 13 e.v. uitkomt. Daar lezen we dat Satan de christenen bestrijdt door het beest uit de zee (antichristelijke wereldmacht).

En dat beest uit de zee heeft ook een helper, het beest uit de aarde (valse profeet).

Zo worden de christenen bestreden in de aanloop naar het eind der tijden. We lezen dat iedereen die het beeld van het beest uit de zee (dus van de antichrist) niet aanbidt gedood zal worden (15). En alle mensen krijgen een merkteken op hun rechterhand of voorhoofd (16). Nu zijn er mensen - ik zou zeggen dwaalleraren - die beweren dat onze overheid, samen met andere overheden deze pandemie bewust gepland heeft, om zo een Nieuwe Wereldorde te beginnen. Het is dus een complot van de gezamenlijke antichristelijke overheden. En de slachtofferaantallen worden kunstmatig opgeklopt om de lockdown te rechtvaardigen. Het is een teken van dat beest (Covid-19+maatregelen), van die antichristelijke wereldmacht, zeggen zij. En die dwingt ons ook nog ons te laten vaccineren. Ik vraag me af: waar halen deze mensen dit vandaan? Laat ze het bewijzen dat dit door de overheden gepland is. Hoe durven ze de mensen zo bang te maken?! En we worden ook helemaal niet gedwongen een vaccin te nemen. Geenszins. Nee, maar persoonlijk ben ik dankbaar dat ik mij in vrijheid heb kunnen laten vaccineren. Het is een zegen dat God ons mensen heeft gegeven die zo snel een vaccin hebben ontwikkeld, waardoor wij ons kunnen beschermen tegen dit ziekmakende virus. En vanzelfsprekend is het dat iedereen in vrijheid kan beslissen of hij zich laat vaccineren of niet. Maar het beest uit de zee (de antichristelijke wereldmacht) verbinden met onze overheden die dit gepland hebben, is volslagen inlegkunde en ongefundeerd. Niet voor niets zegt Paulus in 1 Timoteüs 4:1: “Hoed u voor dwaalgeesten.”

Ja, het is en vreemde tijd. En je zou denken dat er tekenen der tijden zijn die wijzen op de eindtijd. Maar dat soort tekenen zijn er eigenlijk altijd geweest. Maar hoe je het wendt of keert, wij zijn op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wij leven tussen Jezus’ hemelvaart en Zijn wederkomst. En in die periode moeten de mensen veel lijden meemaken. Nu is dat corona. Dat lijden, al die sterfgevallen door corona, overkomt ons. We kunnen niet zeggen: dit is Gods wil. God wil nu die mensen uit Bologna halen, of die veertiger op de IC in Rotterdam. Maar het gaat ook niet buiten Gods regering om. Hij waakt over ons allemaal, zieken en gezonden (is verbonden met ons). Hij strekt Zijn hand over een ieder uit, zieken en gezonden. Én Hij wil een einde maken aan al het lijden in de wereld. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden, Jezus Christus. Door Adam en Eva, die niet luisterden naar God in het paradijs, is de dood in de wereld gekomen. Maar door Jezus Christus, de 2e Adam, is de dood, is al het lijden overwonnen. Door Zijn kruis en opstanding.

Jezus is nu bij zijn Hemelse Vader, en pleit voor ons mensen. En eenmaal komt Hij terug om alles nieuw te maken. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8: Het lijden van deze tijd (ook al dat coronaverdriet) staat in geen verhouding tot de luister/heerlijkheid die ons in de toekomst gegeven wordt (18). En door de Heilige Geest, die in ons is, weten we dat wij Gods kinderen zijn, en dat wij die heerlijkheid ook zullen erven (17). Nu moeten we nog delen in Zijn lijden (net als Hij lijden), maar straks zullen wij delen in Zijn heerlijkheid. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, tegenspoed niet, ellende of vervolging niet, honger of armoede niet, zelfs de dood kan ons niet scheiden van de liefde van Christus (35-39). Eenmaal mogen wij bij Hem komen. Dan zal het lijden voor zijn.

En eenmaal zal alles nieuw worden, de hemel en de aarde. Dan zal, zoals Johannes het in het visioen ziet, het nieuwe Jeruzalem neerdalen (Op.21:2). En dan zal er geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want alles wat eerst was is dan voorbij. Jezus Christus, de alfa en de omega, het begin en het einde, zal daarvoor zorgen. Als Hij terugkomt. Dat is onze troost en leven en sterven. Nu moeten we nog veel lijden, ook door corona, maar er is geen beproeving of we krijgen daar ook weer de kracht voor om die beproeving te doorstaan (1 Kor.10:13).

Ja, zegt Paulus, we moeten veel geduld hebben in dat lijden, maar voor wie God liefhebben zal uiteindelijk alles bijdragen aan het goede (Rom.8:28). Alles komt goed. Dankzij Christus Jezus, onze Verlosser.

Amen.