Liturgie zondag 11 april 2021 aanvang 9.30 uur

Liturgie zondag 11 april 2021

Thema: Vrede voor jou

 

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 89: 1 en 7 (Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: 1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 

Regel voor het leven: 1 Petrus 3: 8-12

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Zingen: Lied 970: 1,2,3 en 4 (Vlammen zijn er vele)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Eigen Bundel lied 813 (Je hoeft niet bang te zijn)

1e Schriftlezing: Johannes 20: 19-23

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

2e Schriftlezing: Openbaring 3: 19b-20

Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Zingen: Lied 637 (O vlam van Pasen, steek ons aan)

Preek

Zingen: Eigen Bundel lied 511 (Vrede zij u)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Eigen Bundel lied 587: 1 en 2 (Vrede van God)

Zegen

Zingen: Eigen Bundel lied 587: 3 (Heilige Geest)