Weekbrief 26 inclusief liturgie zondag 23 juni 2024

Rondom de diensten

Zondag 23 juni om 9.30 uur gaat D.V. ds. Groenendijk voor. Wij vieren dan het Heilig Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn vieren wij de oneindig grote genade van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf voor ons aan het kruis heeft gegeven tot verzoening van al onze zonden. Mooi is het om onze verbondenheid met Christus samen te vieren en de proeven.

Zondag 30 juni om 9.30 uur hoopt de heer T.J.D. de Koning uit Nieuw Lekkerland voor te gaan. Dan is er weer zondagsschool (voor de laatste keer in dit schoolseizoen) en na afloop koffiedrinken.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Heilig Avondmaal Heemzicht

Op zondag 23 juni hopen we na de Avondmaalsviering in de kerk ook weer het Heilig Avondmaal in Heemzicht te vieren. We beginnen om 11.00 uur in Het Voorste. Ruim op tijd zullen enkele gemeenteleden de bewoners ophalen van hun kamers. Wij hopen dat brood en wijn ons zullen verbinden met Jezus Christus, die alles voor ons heeft gegeven.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie 
  2. Kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

De bekercollecte tijdens de Avondmaalsviering is bestemd voor de Hospice in Zuid-Beijerland.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden ondergaan een behandeling of hebben zorgen over hun gezondheid. Mogen zij de hulp van God ontvangen, waardoor ze met moed hun weg kunnen vervolgen. De Here God zegt in Jesaja in hoofdstuk 43:1: “Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!” Mag dat u bemoedigen en sterken.

Bloemen

De bloemen van zondag 16 juni zijn met felicitatie en hartelijke groet bezorgd bij een gemeentelid.

Uitslagen examens

Vorige week zijn de uitslagen van de examens bekend gemaakt. Ook in onze dorpen hebben een aantal jongeren de uitslag gekregen. Allen die geslaagd zijn feliciteren wij van harte! Fijn dat jullie inspanningen beloond zijn en dat je straks je fel begeerde diploma mag ontvangen. Degenen die nog een her krijgen of volgend jaar het opnieuw mogen proberen wensen we veel moed en Gods nabijheid toe om er weer tegenaan te gaan!

Geboren

Wij ontvingen het vreugdevolle bericht dat op 17 juni 2024 Mees Leonard Visser is geboren. Mees is het zoontje van Joram en Caitlin Visser en het broertje van Cas. Een groot geschenk heeft God aan Joram en Caitlin toevertrouwd. Met Joram en Caitlin danken wij God voor dit wonder uit Zijn hand. En wij bidden dat Mees veel liefde, vreugde en vrede mag ontvangen en ook mag geven. En dat hij zijn Schepper en Herder ook mag leren kennen! Wij wensen het gezin Visser-Eland veel vreugde en Gods zegen toe.

De Loods

De Loods is geopend op: 

  • vrijdag 21 juni 2024 van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 22 juni 2024 van 10.00-12.30 uur 

U bent weer van harte welkom. 

Groeten van het Loodsteam.

Kunst- en cultuurmarkt zaterdag 29 juni

Net als vorig jaar organiseert de Dorpsvereniging van Piershil een Kunst- en Cultuurmarkt in en om ‘De Wurf’. Tussen 10.00 en 16.00 uur laten tal van kunstenaars van binnen en buiten de Hoeksche Waard hun werk zien. Ook Heemzicht en modelbouwers zijn van de partij. 

Om de dorpskerk meer te verbinden met de inwoners Piershil en omliggende dorpen dragen we hieraan ons steentje bij in de vorm van (mini) Lunchconcerten in de Dorpskerk. Rond lunchtijd is er voor muziekliefhebbers gelegenheid om hun instrument of stem voluit te laten klinken in de goede akoestiek van de dorpskerk . Ook gemeenteleden (en vrienden en familie) zijn hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd !! 

Als u zingt of een instrument bespeelt en dat in onze kerk aan anderen wilt laten horen, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan bij Peter de Lange (pdlange@upcmail.nl). Onder andere Arie Bestebreur, Jan Hardlooper en William en Jojanneke Vink zullen van de partij zijn. Ook als u alleen wilt komen luisteren bent u meer dan welkom.

Tweede zangbundel Hemelhoog

De commissie vernieuwing Witte bundel, bestaande uit Corry van de Heiden, Carina van Ruiven en ondergetekende, kwam enige tijd geleden tot de conclusie dat het samenstellen van een eigen vernieuwde zangbundel heden ten dage niet meer mogelijk is. Dat heeft te maken met de auteurs- en uitgeversrechten. Vandaar dat de commissie enkele bestaande liedbundels, die legaal in de handel zijn, met elkaar heeft vergeleken. 

De commissie kwam tot de conclusie dat de protestants evangelische liedbundel Hemelhoog de meest geschikte liedbundel voor onze gemeente is om naast het Liedboek 2013 te gebruiken. Ook onze organisten stemmen ermee in dat wij uit deze bundel gaan zingen. Hemelhoog is samengesteld door het Evangelisch Werkverband en de Confessionele Beweging in de PKN en sluit aan bij de geloofsbeleving in onze gemeente. Het is een bundel die je kunt beschouwen als een aanvulling op het Liedboek 2013 en bestemd is voor gebruik in de erediensten. 

De bundel, bestaande uit 739 liederen, is samengesteld met het oog op jongeren én ouderen en bevat ook kinderliederen. De belangrijkste motivatie voor het uitbrengen van Hemelhoog is de lofprijzing en aanbidding van onze God. Na een uiteenzetting op de gemeenteavond heeft de gemeente ingestemd met de aanschaf van Hemelhoog voor het gebruik in de erediensten. 

Het college van kerkrentmeesters zal een aantal bundels bestellen, die voor gebruik in de diensten achterin de kerk klaarliggen. Er zijn ook gemeenteleden die deze bundel zelf willen aanschaffen, zodat ze thuis een lied nog eens kunnen nazien of voor thuisgebruik. Daarom liggen er binnenkort intekenlijsten, waarop u zich kunt intekenen voor een liedbundel Hemelhoog. De bundel zal ongeveer 25 euro gaan kosten. 

Misschien dat wij, als we collectief bestellen, nog enige kwantumkorting ontvangen. Wilt u zelf een bundel aanschaffen, nodigen wij u om de intekenlijst in te vullen. Mocht dat niet lukken kunt u uw bestelling doorgeven aan onze scriba Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816 of aan ouderling Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl, 06-23286254 of aan één van de andere kerkenraadsleden. 

Wij hopen dat wij straks, vanaf de startzondag, met vreugde uit deze bundel zullen zingen tot eer van onze God en bemoediging voor ons.

Kopij De Heuvel

De kopij voor de Zomer Heuvel moet ingeleverd zijn op donderdag 27 juni.

Graag per email: deheuvel@hervormdpiershil.nl

Verzoek naar aanleiding van de Open kerk

Regelmatig weten mensen de weg naar de ‘Open kerk’ te vinden op de dinsdag- en donderdagavond. Die avonden is er dan ook iemand in de consistorie aanwezig, van 18.30 uur tot 21.00 uur. 

We zoeken nog mensen die de kerk open willen doen, in de consistorie aanwezig zijn en ook weer willen sluiten. Mocht u niet zoveel tijd hebben en alleen willen openen/sluiten en een tijdje aanwezig zijn, dan kan dat ook . 

Neem dan contact op met Marjolein Nieuwenhuizen, info@hervormdpiershil.nl, 06-23127816. Wilt u nog meer informatie dan kunt u ook bij haar terecht.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de viering van het Heilig Avondmaal op 23 juni 2024 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Ook jij ben uitgenodigd!

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 107: 1, 19 en 20 (Gods goedheid houdt ons staande) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Woord van genade: Micha 7: 18a, 19 

Regel voor het leven: Micha 6: 8 

Zingen: Witte bundel 536 (Heer, wees mijn Gids) 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

1e Schriftlezing: 2 Samuël 9: 1-13

2e Schriftlezing: Lucas 14: 12-14

Zingen: Lied 382: 1 en 2 (O alle gij dorstigen, kom tot de stromen) 

Preek 

Zingen: Lied 376: 5 en 6 (Jezus, oorsprong van mijn leven) 

De avondmaalstafel wordt toebereid 

Apostolische Geloofsbelijdenis (uitgesproken) 

Inleiding op het Heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het Heilig Avondmaal

ONDERWIJZING BIJ HET AVONDMAAL

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.’

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open.

Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’

Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken.

Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed 

Zingen: Lied 377: 1,2 en 4 (Zoals ik ben, kom ik nabij) 

Nodiging Gemeenschap van brood en wijn 

Ter afsluiting van de tafel zingen we Lied 377: 5 en 6 (Zoals ik ben, in U te zijn) 

Dankzegging na het Avondmaal: enkele verzen uit Psalm 103 

Zingen: Lied 377: 7 (Zoals ik ben: dat ik uw naam) 

Dankgebed en voorbeden

Afdekken van de tafel 

Collecte 

Slotlied: Lied 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Lied: 415:3 (Amen, amen, amen)