Weekbrief 8 inclusief liturgie zondag 18 februari

Rondom de diensten

Zondag 18 februari om 10.00 uur, de tweede lijdenszondag, zal D.V. de heer P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht voorgaan. 

Zondag 25 februari 10.00 uur, doopzondag. Op deze zondagmorgen zal D.V. Eva Neeltje de Frel, het dochtertje van Jaap en Louise de Frel (Koningin Julianastraat 31, Piershil), de Heilige Doop ontvangen. Verheugd zijn we dat Eva Neeltje het teken en zegel van Gods verbond, van Zijn vriendschap met haar mag ontvangen. Hij heeft ook Eva in zijn handpalm gegrift, en laat haar niet los. En Gods Zoon, de Here Jezus, is ook Eva’s Goede Herder. Dat allemaal mogen we vieren in de Doop. Mogen wij dan een feestelijke en gezegende doopdienst beleven. Ons gebed is dat de Here God Eva en haar ouders tot een zegen is in hun leven. Ds. Groenendijk hoopt in deze dienst voor te gaan. Ook is er voor de kinderen weer zondagsschool en kunnen we elkaar na afloop ontmoeten tijdens de koffie, thee of fris.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Werelddiaconaat
  2. De kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Hartelijk dank voor uw gift!

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben zorg over hun gezondheid. Bij enkelen vindt momenteel ook onderzoek plaats. Wij bidden om Gods nabijheid voor allen die het moeilijk hebben. De dichter van Psalm 62 zegt in vers 9; “Vertrouw op Hem, te allen tijde, stort uw hart uit bij Hem, God is onze schuilplaats.”

Bijbelkring Openbaring

Dinsdag 20 februari van 19.30 – 21.15 uur is D.V. de vijfde bijeenkomst van de bijbelkring over Openbaring in ‘De Wurf’. Op deze avond bespreken we Openbaring 8 en 9 (hoofdstuk 5 van ons boekje). Nu zal het zevende zegel van de boekrol worden verbroken en de rol opengaan. Hoe zal het verder gaan? Eerst valt een halfuur stilte in de hemel. Daarna klinken zeven bazuinen. Welke boodschap volgt? 

U bent weer hartelijk welkom.

De Loods

Ook in het nieuwe jaar kunt u voor allerlei tweedehands goederen terecht in de Loods achter supermarkt Heikoop in Piershil. De Loods is geopend op;

  • zaterdag 17 februari 2024 van 10.00-12.30 uur

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op 18 februari 2024 de 2e zondag van de lijdenstijd om 10.00 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Lied 575: 1 en 6 (Jezus, leven van ons leven)

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 72: 6 en 7 (Geef, Heer, de koning uwe rechten)

Geloofsbelijdenis

Zingen: WB 535: 1 en 2 ('k Heb geloofd en daarom zing ik)

Gebed 

Zingen: WB 508: 1 en 4 (Ik wil zingen van mijn Heiland)

1e Schriftlezing: Johannes 19: 14-22

Zingen: WB 591 (Is dat, is dat mijn Koning)

Verkondiging

Zingen: Lied 906: 4 en 8 (God is tegenwoordig)

Dankgebed

Collecte 

Slotlied: Lied 578: 1, 2, 5 en 6 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)

Zegen 

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)