Weekbrief 7 inclusief liturgie zondag 11 februari 2024

Rondom de diensten

Zondag 11 februari om 10.00 uur hoopt ds. D.C. Groenendijk voor te gaan. Het is dan alweer de eerste zondag van de lijdenstijd. Vanwege de zeven uitspraken die Jezus doet aan het kruis (ook wel kruiswoorden genoemd) kent de protestants-gereformeerde traditie zeven lijdenszondagen. Geleidelijk leven we weer toe naar de stille week en Pasen. 

Zondag 18 februari om 10.00 uur zal D.V. de heer P. Mostert uit Hendrik-Ido-Ambacht voorgaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Werelddiaconaat
  2. De kerk 

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083

Hartelijk dank voor uw gift!

Wel en wee

In de nieuwsbrief die per e-mail verstuurt wordt staat een bericht van overlijden.

Meerdere gemeenteleden hebben zorg over hun gezondheid. Bij enkelen vindt momenteel ook onderzoek plaats. Wij bidden om Gods hulp en nabijheid voor allen die het moeilijk hebben. De dichter van Psalm 62 zegt in vers 6: “Zoek rust, mijn ziel bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten.”

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is in het voedselkastje geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Catechisatie

Dinsdagavond 13 februari is er D.V. weer catechisatie in de bovenzaal van de kerk. Van 19.00 – 20.00 uur is er de jongerencatechisatie. Van 20.00 – 21.00 uur is de belijdeniscatechisatie. Allemaal weer van harte welkom!

Actie Kerkbalans

Graag brengen we u op de hoogte van de resultaten van de Actie Kerkbalans 2024. Hoewel nog niet alle toezeggingen zijn ontvangen kunnen we de volgende tussenstand melden. 

Op dit moment hebben we ruim 80 toezeggingen mogen ontvangen, met een totaal toegezegd bedrag van € 29.545. Alle gevers zeggen we hartelijk dank voor hun toezegging, waarmee we het werk van de kerk ook komend jaar kunnen voortzetten. 

Als u om wat voor reden dan ook er nog niet aan toe bent gekomen, kunt u vanzelfsprekend nog steeds uw toezegging inleveren via het toezeggingsformulier in de retourenvelop of via de toezeggingspagina op onze website (www.hervormdpiershil/kerkbalans 2024). 

Als u nog vragen hebt of moeite hebt bij het invullen of terugsturen, stuur dan gerust even een berichtje naar actiekerkbalans@hervormdpiershil.nl of neem contact op met één van de kerkrentmeesters.

De Loods

Ook in het nieuwe jaar kunt u voor allerlei tweedehands goederen terecht in de Loods achter supermarkt Heikoop in Piershil. De Loods is geopend op;

  • vrijdag 16 februari 2024 van 13.00-16.00 uur
  • zaterdag 17 februari 2024 van 10.00-12.30 uur

Groeten van het Loods team.

Groothuisbezoek: Dankbaarheid

Spoedig worden D.V. de groothuisbezoeken weer gehouden. Dit jaar zal het thema ‘Dankbaarheid’ zijn. Dankbaarheid is een thema uit het leven gegrepen. Welke rol dankbaarheid in je leven speelt hangt af van vele factoren: je omstandigheden, je karakter en ook je geloof. Het is goed om daarover samen te spreken en elkaar te bemoedigen. We doen dat aan de hand van een korte gespreksnotitie. De ervaring leert dat de ontmoeting met gemeenteleden stimulerend is voor het onderling contact en ook je geloof. 

Daarom nodigen wij u/jou van harte uit voor het groothuisbezoek. Er worden twee bijeenkomsten gehouden: 

  • Dinsdag 13 februari van 10.00 -12.00 uur (inloop 9.45 uur) bij Rinus en Ria van der Oost, Rietakker 2, 3267 BP Goudswaard.
  • Donderdag 15 februari van 19.45 -21.45 uur bij Peter en Marion de Lange, Oud-Piershilseweg 7, 3265 LG Piershil 

Om een indicatie te krijgen hoeveel deelnemers er zullen zijn, een vriendelijk verzoek: wilt u/jij ons doorgeven dat u/jij meedoet? Dat kan bij: Corry van der Heiden, hervormdpiershil@ziggo.nl, 0186-23286254 en bij ds. Groenendijk, dominee@hervormdpiershil.nl, 06-57075093 

Wij hopen u/jou te ontmoeten op het groothuisbezoek. U/jij bent hartelijk welkom!

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op 11 februari 2024 de 1e zondag van de lijdenstijd om 10.00 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 100 (Juich Gode toe, bazuin en zing)

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Woord van genade: Titus 2:14

Regel voor het leven: Leviticus 18:1-4, 11-18

Zingen: Lied 836: 1,2,4 en 5 (O Heer die onze Vader zijt)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Moment voor de kinderen 

Zingen: Witte bundel 800: 1 en 4 (Als je geen liefde hebt voor elkaar) 

1e Schriftlezing: Lucas 4: 14-30

Zingen: Lied 512: 1,2,3,4 en 6 (O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

Preek

Zingen: Lied 838: 1,2 en 4 (O Grote God, die liefde zijt)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Collecte 

Slotlied: Witte bundel 509 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zegen 

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)