Weekbrief 48 inclusief liturgie zondag 26 november 2023

Rondom de diensten

Zondag 26 november om 10.00 uur is het Eeuwigheidszondag. We noemen dan de namen van hen die ons ontvallen zijn in de gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar. Hun namen zijn in Gods handpalmen gegrift. Aan Hem hebben wij hen toevertrouwd in het vertrouwen dat zij bij Hem geborgen zijn, in Zijn eeuwig huis. Daarvoor heeft Jezus de dood overwonnen. En daardoor zullen wij leven, zegt Jezus, ook al zijn wij gestorven. Dit is onze troost in leven en sterven. Een grote troost is dit voor allen die iemand hebben moeten loslaten. Nadat in deze dienst de naam van een overledene is genoemd, wordt vervolgens ter gedachtenis aan deze persoon een kaars aangestoken. Deze wordt aangestoken aan de paarskaars, het teken van de opgestane Heer. Een andere naam voor deze zondag is laatste zondag van het kerkelijk jaar. De week daarop namelijk, volgende week zondag, begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste adventszondag. De dienst wordt muzikaal omlijst met zang en vioolmuziek. Ds. Groenendijk hoopt voor te gaan. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd om elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of fris te ontmoeten. Wij wensen allen, in het bijzonder de families van de overledenen, een bemoedigende dienst. 

Zondag 3 december, 1e advent, om 10.00 uur zal D.V. ds. Groenendijk onze voorganger zijn. We leven dan weer toe naar het geboortefeest van Jezus. Er is op deze zondag ook zondagsschool

Zondag 3 december om 20.00 uur houden we D.V. weer een zangdienst. Jan Hardlooper begeleidt ons op het orgel, Cathelijn Oudshoorn is de dienstleider.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn als volgt: 

  1. Diaconie
  2. De kerk 

Bij de uitgang voor het kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers;

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

In de nieuwsbrief die per e-mail verspreid wordt staat een bericht van overlijden.

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid voor hen. God zegt via zijn profeet Jesaja: “Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende rechterhand” (Jesaja 41:10). Mogen allen die het moeilijk hebben die steun van Gods hand ontvangen.

Bloemen

Het bloemen zijn als groet en felicitatie bezorgd bij een jarig gemeentelid.

Advents - kerstproject

Tijdens de adventszondagen en Kerstmis is er voor de kinderen iedere dienst zondagsschool. We volgen het project ‘Een nieuw begin’, waarin de Bijbelverhalen uit Lucas centraal staan. We staan stil bij de aankondiging van de geboorte van Johannes, de aankondiging van de geboorte van Jezus, Maria die een lofzang zingt bij Elisabet, de geboorte van Johannes en Zacharias die een lofzang zingt, en de geboorte van Jezus, die een nieuw begin maakt. Ook zingen we telkens een themalied (op een bekende melodie) en we bekijken iedere keer een kerstbal, waarin we zien dat God steeds een nieuw begin wil maken. Doen jullie allemaal mee? Het wordt vast leuk!

De Loods

De Loods is geopend op:

  • zaterdag 25 november van 10.00-12.30 uur

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Kopij Heuvel

De kopij voor de Kerst-Heuvel moet weer ingeleverd worden. U kunt dit doen tot uiterlijk 30 november 2023, het liefst per email: deheuvel@hervormdpiershil.nl

Kerststukjes maken

Kerststukje maken op donderdag 14 december 2023 van 14 uur tot 16 uur in ‘de Wurf’ 

Heeft u ook zin om met kerst een leuk zelfgemaakt kerststukje op tafel te hebben staan? Kom dat dan met ons maken... 

We nodigen u uit voor een gezellige middag in de Wurf! Om 14.00 uur bent u van harte welkom en rond 16.00 uur à 16.30 uur is het stukje klaar en de middag afgesloten. We hebben een gezellige middag met wat lekkers bij de koffie en thee en een glaasje glühwein of advocaat om warm naar huis te kunnen gaan. Kosten zijn 12,50 euro. Deze kunt u bij start betalen. 

Wilt u zich wel opgeven ... dan weten wij hoeveel spullen we moeten klaarleggen en inkopen! Er zal een lijst achter in de kerk liggen maar geef het ook gerust door aan 1 van de leden van de zendingscommissie! Graag opgeven voor 11 december!!! 

De zendingscommissie laat de opbrengst ten goede komen aan onze sponsorkinderen Salinee en Emanuell. 

Met hartelijke groet , De zendingscommissie Trudi van Agteren, Marianne Veerman en Marion de Lange

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor Eeuwigheidszondag, 26 november 2023 om 10.00 uur in de Dorpskerk te Piershil 

Thema: Bewaard

Welkom en afkondigingen 

Intochtslied: Psalm 90: 1 en 2 (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen) 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Gebed van toenadering 

Leefregel:  1 Petrus 4: 7-11

Zingen: Opwekking 268: 1 en 4

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

Moment voor de kinderen  

Wij luisteren naar: Als het leven soms pijn doet

De kinderen gaan naar de zondagsschool 

1e Schriftlezing: Psalm 121 (NBG51)

2e Schriftlezing: 1 Petrus 1: 3-6

Zingen: Lied 91a : 1 en 3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen) 

Verkondiging: Bewaard 

Zingen: Gezang 445: 1 en 3

Gedenken van de overledenen

Gedicht (door Pastor Martinus vd Berg)

Inleidende woorden 

De namen van hen die ons zijn voorgegaan: 

Stilte (staande)

Tekstlezing: 2 Korintiërs 5:1

Zingen (staande): Lied 247: 1,3,4 en 5

Wij luisteren naar: Als ik naar de bergen kijk

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Slotlied (samen met de zangeressen): Lied 608: 1 en 3

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)