Weekbrief 43 inclusief liturgie zondag 22 oktober

Rondom de diensten

Zondag 22 oktober om 9.30 uur zal D.V. ds. H. Franzen uit Pijnacker uw voorganger zijn.

Zondag 29 oktober om 10.00 uur hoopt ds. Groenendijk voor te gaan. Er is dan ook zondagsschool en koffiedrinken.

Woensdag 1 november om 19.30 uur is de Dankstond voor Gewas en Arbeid. In deze dienst hoopt ds. Groenendijk voor te gaan.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

 1. Diaconie
 2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

 • Diaconie: NL75RABO0160234751
 • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

Wel en wee

Meerdere gemeenteleden hebben met ziekte en zorgen te maken. Wij bidden om Gods nabijheid voor hen. Moge Hij hun kracht geven. In Psalm 91:14-15 zegt God: “Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Wie mij aanroept, geef Ik antwoord, in de nood zal Ik bij hem zijn.” Mogen allen die het moeilijk hebben dát ondervinden.

Bloemen

Het plantje van afgelopen zondag is weer in de voedselkast geplaatst. Daarmee hopen wij weer iemand te verblijden.

Oorlog tussen Israël en Hamas

Wat kan ik zeggen? Wat moet ik schrijven, het is nu donderdag 19 oktober? Helemaal niets zeggen kan, denk ik, ook niet. Laten we daarom maar stil zijn en bidden tot God. Laten we bidden voor Israël, voor al die families van omgebrachte slachtoffers van de gruwelaanval van Hamas. Voor die 200 gijzelaars, gevangen door Hamas, dat ze mogen blijven leven. Maar evenzo voor alle nabestaanden van omgekomen burgers in Gaza. Voor al die wanhopige mensen in Israël en in Gaza. Om bekering van al die gewelddadige bewegingen en landen die Israël van de kaart willen vegen. Om wijsheid voor het Israëlische leger, zodat er bij de verdediging en bestrijding van Hamas zo weinig mogelijk Palestijnse burgerslachtoffers vallen. Dat beide partijen het internationale humanitaire oorlogsrecht hanteren. En we bidden om royale internationale erkenning dat de Joden, Gods oude verbondsvolk, een eigen staat zullen behouden (zeker na de Shoah) op het gebied dat God hen heeft beloofd, een land waar zij in vrede en rust kunnen leven. Maar tevens om een land waar de Palestijnen in vrede en rust kunnen leven. Wij bidden dat deze oorlog niet leidt tot een buitensporig bloedvergieten, er zijn al zoveel slachtoffers gevallen. Wij bidden voor alle hulpverleners, die zich inzetten voor de gewonden en de voedselvoorziening. Dat de voedsel- en medicijnvoorziening in Gaza nu van de grond mag komen. Wij bidden dat de internationale wereld toch nog tot een oplossing kan komen, waardoor een groot slagveld voorkomen wordt. Wij bidden dat na deze oorlog er vredesbesprekingen komen, waardoor Israëli’s en Palestijnen in vrede naast elkaar kunnen leven. Wij bidden om Gods ontferming over allen die in nood verkeren. Wij bidden voor allen in Israël, in Gaza en hier, die in angst leven, dat hun hart rust vindt bij God. Wij bidden om vrede, dat de vrede van Christus mensenharten aanraakt, waardoor de mensen daar en wij allenmaal ons blijven inzetten voor vrede. Wij bidden om vrede in Jeruzalem en Gaza. Wij bidden om vertrouwen dat onze Hemelse Vader niet loslaat wat Zijn hand ooit is begonnen.

Namen mogelijke ambtsdragers

Voordat de kerkenraad gemeenteleden gaat benaderen voor het ambt van ouderling of diaken, willen we u graag in de gelegenheid stellen namen van mogelijke nieuwe ambtsdragers door te geven. Denkt u er even rustig over na, wij zien graag uw voordrachten tegemoet. Vervolgens zullen wij, na beraad in de kerkenraad, deze broeders en zusters benaderen. U kunt uw lijstje inleveren bij onze scriba, Marjolein Nieuwenhuizen, Kievitstraat 70 Piershil, info@hervormdpiershil.nl

Catechisatie

Dinsdagavond 24 oktober is er D.V. weer catechisatie in de bovenzaal van de kerk.

 • Van 19.00 – 20.00 uur is er de jongerencatechisatie.
 • Van 20.00 – 21.00 uur is de belijdeniscatechisatie.

Allemaal weer van harte welkom!

De Loods

De Loods is geopend op:

 • vrijdag 27 oktober van 13.00-16.00 uur
 • zaterdag 28 oktober van 10.00-12.30 uur

U kunt in de Loods ook weer terecht voor uw kerstversiering. Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is.

De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Collectemunten

LET OP: het bestellen van collectemunten is iets gewijzigd.

We hebben zakjes collectemunten in 3 verschillende varianten

 • A. Blauw (€ 0,65 per muntje): zakjes met 100 stuks blauw à € 65.-
 • B. Rood (€ 1,20 per muntje): zakjes met 100 stuks rood à € 120.-
 • C. Gemengd: zakjes met 20 stuks rood en 40 stuks blauw à € 50.-

U kunt de munten bestellen door een e-mail te sturen naar kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl met vermelding van het soort en aantal zakjes. De munten kunt u betalen door overboeking van het bedrag op bankrekening NL61 RABO 0160200083 t.n.v. College van kerkrentmeesters onder vermelding van ‘collectemunten’ (eventueel is contant betalen ook mogelijk).

De bestelde zakjes zijn dan op zondagmorgen in de kerk (consistorie) af te halen. Voor eventuele vragen zijn kunt u terecht bij Wouter Nieuwenhuizen (tel. 06-15401235)

Pastorie

De woning aan de Margrietstraat 3 in Piershil staat al weer enige tijd leeg. Hoewel de schaarste op de woningmarkt zeker nog niet is verdwenen zijn er in de afgelopen maanden geen aanvragen geweest die hebben geleid tot tijdelijke verhuur. Mocht u mensen kennen die geïnteresseerd zouden zijn in de huur van de pastorie voor een periode van maximaal twee jaar, geeft u dat dan even door aan Peter de Lange (pdlange@upcmail.nl of 06-10067097).

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Stichting ´Als kanker je raakt´

Stichting als kanker je raakt is weer in Strijen. Op 18 november is er in Strijen een ontmoetingsdag van de stichting als kanker je raakt. Deze laagdrempelige dag is voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten, nabestaanden en andere belangstellenden.

In de ochtend is er een boeiende lezingen door Marinus van den Berg en daarna wordt u een heerlijke lunch wordt aangeboden. Voor het middagprogramma is er keuze uit een aantal verschillende workshops voor de verschillende doelgroepen:

 • “Voor jou met kanker” Als je kanker hebt lijd je op veel gebieden verlies Hoe ga je om met de gevolgen van kanker?
 • “Rouw in mijn hart” Er is ruimte voor jou persoonlijke rouwproces en wat er allemaal bij rouw komt kijken
 • “Huidverzorging” Ontdek tips en tricks voor uiterlijke verzorging tijdens het proces met kanker. Leer hoe je jezelf kunt laten stralen

De muziek en dagleiding is in handen van Rob Favier.

Wanneer: 18 november 2023 Tijdstip: 10:30-15.00 uur (Inloop vanaf 10:00 uur) Waar: Zalencentrum Salvatori Dingenis Sanderseplein 1 3291 CJ Strijen

Opgeven: Via onze website: www.alskankerjeraakt.nl Via de agenda

Kosten: Geheel gratis, inclusief lunch

Van harte welkom!

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de aangepaste gezinsdienst op 22 oktober 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 96: 1 en 2 (Zing voor de Heer op nieuwe wijze)

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: 2 Tim. 2: 8, 9, 11a: Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. Het woord is betrouwbaar.

Zingen: Psalm 96: 3 (Geef aan de Heer, alle geslachten)

Wetslezing

Hoofdsom der wet

Zingen: Psalm 93: 1 en 4 (De Heer is koning, Hij regeert altijd)

Gebed

Schriftlezing:

1 Kon. 16: 29 – 33

1 Kon. 17: 1- 6

Lukas 17: 24

Zingen: Psalm 12: 1 t/m 4 (Breng redding, Heer, de vroomheid is geweken)

Verkondiging

Zingen: Lied 905: (Wie zich door God alleen laat leiden)

Dienst der gebeden

Dienst der liefde- en vreugdegaven

Slotlied: Lied 705: 1, 3 en 4 (Ere zij aan God de Vader)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)