Weekbrief 37 inclusief liturgie zondag 17 september

Rondom de diensten

Zondag 17 september om 9.30 uur zal D.V. ds. Groenendijk uw voorganger zijn. Het zal dan gaan over het vierde gebod, de zondagsheiliging. Thema: rust- en bevrijdingsdag.

Zondag 24 september om 9.30 uur is het startzondag. Ds. Groenendijk hoopt dan voor te gaan. Het thema is: Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Na afloop is er koffie, thee of fris.

U/jij bent van harte welkom!

De diensten zijn ook te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl en in Heemzicht via kerkradio op kanaal 3.

Collecten

De collecten zijn bestemd voor de volgende doeleinden:

  1. Diaconie
  2. Kerk

Bij de uitgang collecteren we voor ons kerkgebouw.

U kunt uw bijdragen ook overmaken. Dat kan op de volgende banknummers

  • Diaconie: NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeesters: NL61RABO0160200083.

De eerste collecte van 24 september is bestemd voor Syrië: Syrië - kerk als plek van hoop en herstel

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kerken Syrië. Hartelijk dank!

Hartelijk dank!

Wel en wee

Ook andere gemeenteleden moeten een moeilijke periode doormaken. Wij bidden om Gods hulp en kracht voor hen. Petrus zegt: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” Mogen allen die het moeilijk hebben die zorg ondervinden!

De Loods

De Loods is geopend op zaterdag 16 september van 10.00-12.30 uur.

Vanwege groot succes nogmaals alles voor de halve prijs!!

Dus kom gerust even langs om te kijken of er iets voor u bij is. De Loods bevindt zich achter supermarkt Heikoop in Piershil. U bent van harte welkom voor al uw tweedehands goederen.

Groeten van het Loods team.

Weeksluiting Heemzicht

Wekelijks is er op vrijdagavond een weeksluiting in Heemzicht, georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Korendijk. Deze viering begint om 18.30 uur en wordt gehouden in het restaurant. De bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen worden van harte hiervoor uitgenodigd!

Startdag 30 september

Nog 2 weken en dan is het zover ……. Startdag 2023: zaterdag 30 september gaan we feestelijk ons seizoen aftrappen en we willen deze dag ook gebruiken om al onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor het vele werk dat in onze gemeente gedaan wordt. Hebt u zich al opgegeven??? Om een uur of vier in de middag stappen we in Puttershoek op de boot. Daar ligt namelijk zeilscharterschip “De Zeeland”. U krijgt een prachtige vaartocht met diner aangeboden. Deelname is dus geheel kosteloos. U kunt zich nog opgeven bij één van de kerkenraadsleden of via info@hervormdpiershil.nl

Nieuwe Zangbundel

Enige tijd geleden stond er in de weekbrief een oproep voor liederen die u graag in de nieuwe zangbundel terug zou zien. De reacties die we daarop hebben gehad, zijn we nu aan het verwerken in die nieuwe bundel. En daar gaat aardig wat tijd in zitten. We moeten namelijk nagaan of het goed te begeleiden is met een orgel en of het goed te zingen is? En om dat laatste goed te onderzoeken, begrijpt u dat er door de commissie heel wat afgezongen wordt. Als dat gedeelte afgerond is moet alles opnieuw genummerd en ingedeeld worden, bewerken op de computer, kopiëren en alles weer netjes inbinden. Al met al nog een aardige klus maar we houden u op de hoogte.

Voedselkastje Cibus

Hartelijk dank dat u nog steeds meehelpt om diegene die moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen te ondersteunen. Het kastje mag nog steeds gevuld worden met houdbare levensmiddelen en toiletartikelen (geen drank of rookwaren).

Ook kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 75 RABO 0160234751 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Piershil o.v.v. Cibus

En bent u diegene die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen? Voel u dan vrij om iets uit het kastje mee te nemen.

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 17 september 2023 om 9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Rust- en bevrijdingsdag

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 118: 9 en 10 (Dit is de dag, die God deed rijzen)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: Witte bundel 506: 1 en 2 (Abba Vader)

Gebed van toenadering

Woord van genade: 1 Petrus 1: 18-19

Zingen: Lied 836: 1 (O Heer die onze Vader zijt)

Richtlijn voor het leven: De Tien Geboden (Exodus 20: 1-17)

Zingen: Lied 836: 4 en 5 (Leg Heer uw stille dauw van rust)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woord voor de kinderen

Zingen: Witte bundel 817 (Ik zegen jou in Jezus’ Naam)

1e Schriftlezing: Deuteronomium 5:12-15

Zingen: Lied 310: 1,2 en 5 (Eén is de Heer, de God der goden)

2e Schriftlezing: Marcus 2:23-3:6

3e Schriftlezing: Lucas 14:1-6

Zingen: Lied 837: 1 en 2 (Iedereen zoekt U, jong of oud)

Preek

Zingen: Lied 909: 1 en 2 (Wat God doet dat is welgedaan)

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en het gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Slotlied: Lied 756: 1,2,3,4,5, en 6 (Laat komen, Heer, uw rijk)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)