Weekbrief 23 inclusief liturgie zondag 6 juni

Rondom de diensten

Zondag 6 juni 9.30 uur zal D.V. ds. D.C. Groenendijk voorgaan. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. In de tekenen van brood en wijn gedenken en vieren we dat Jezus zijn lichaam en bloed voor ons gegeven heeft tot vergeving van onze zonden. In deze dienst mogen wij weer 30 mensen begroeten. Thuis kunt u ook het Avondmaal meevieren, door alvast een stukje brood en glaasje wijn klaar te zetten. Misschien een idee: op een wit tafellaken of servet. Als de dominee brood en wijn uitdeelt en zelf tot zich neemt, kunt u dat thuis ook doen. Zo kunnen we in de kerk en thuis iets van de diepte van het kruisoffer van Christus proeven en voelen we ons verbonden met Hem en met elkaar. In de dienst wordt er weer gezongen door voorzangers.

Collecten

Nu we weer diensten houden met 30 mensen wordt er ook weer gecollecteerd. Dat gebeurt na afloop van de dienst bij de uitgang, het collecteblok staat in de toren.

  1. diaconie
  2. instandhouding eredienst
  3. toekomst van de kerk

Vanzelfsprekend kunt u ook uw bijdragen blijven overmaken. Dat kan op de volgende banknummers van de diaconie en de kerkrentmeesters.

  • Diaconie NL75RABO0160234751
  • Kerkrentmeester NL61RABO0160200083

De bekercollecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal is bestemd voor stichting ‘Pa en Zoon helpen’. ‘Pa en Zoon’ staat synoniem voor Gerard Andeweg (Goudswaard) en Robert Andeweg (Gerard’s zoon uit Oud-Beijerland). Deze stichting is sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka. Elke euro die wordt ingezameld komt voor de volle 100% ten goede aan de projecten in Sri Lanka. Meer informatie vindt u op hun website www.paenzoonhelpen.nl of op hun facebookpagina Pa en Zoon Helpen Bovenaan hun facebookpagina staat: ‘Als je het beter hebt dan anderen, bouw je een langere tafel, geen hoger hek.'

Wel en wee

Een aantal gemeenteleden heeft met ziekte en zorgen te maken. Anderen hebben last van depressiviteit of doorlopen een behandeltraject. Allen die hiermee te maken hebben bidden wij Gods nabijheid en kracht toe. In Psalm 91: 1-2 lezen we: ‘Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ Mag u ook die beschutting ondervinden!

De Loods

Op vrijdag 11 juni van 13.00-16.00 uur en zaterdag 12 juni van 10.00-12.30 uur is de Loods weer open. U bent van harte welkom. Vanzelfsprekend nemen we de coronaregels in acht!

Kerkomroep vernieuwd

De kerkomroep is vernieuwd. U leest hierover meer in het aparte nieuwsbericht.

Bezoeknetwerk

Belangrijk in het gemeente-zijn is het pastoraat, het omzien naar de ander, daarom wil de kerkenraad graag een bezoeknetwerk opzetten. Onze vraag aan u is: wilt u 1, 2 of meer (naar eigen keus) adressen van gemeenteleden op u nemen waar u naar wilt omzien? Meer over dit initiatief en hoe u zich kunt opgeven leest u in het aparte nieuwsbericht.

Kerkenraad

Woensdag 16 juni hoopt de kerkenraad weer te vergaderen. Op de agenda staan in ieder geval het beleidsplan 2021-2025 en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. U hoort meer van ons.

Bezoekwerk, vragen en opmerkingen

U kunt mij altijd mailen, bellen, appen of schrijven voor vragen of opmerkingen voor de kerkenraad of mij persoonlijk. Van harte ben ik bereid u te bezoeken. Graag tot ziens of tot horens.

Hartelijke groet, ds. Kees Groenendijk

Hebt u iets te melden voor in de weekbrief?

Stuur dan een berichtje naar hervormdpiershil@ziggo.nl

Liturgie

Thema: De wedloop

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 108: 1 (Mijn hart is, Heer, in U gerust)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: Eigen Bundel lied 514: 1 (Als g’in nood gezeten)

Gebed van toenadering

Woord van vergeving: Efeziërs 12: 7-8a 

Leefregel: Efeziërs 4:32 – 5:3 32

Zingen: Eigen Bundel lied 501: 1 (Groot is uw trouw o Heer)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Woordje voor de kinderen

Zingen: Eigen bundel lied 808: 1 en 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)

Schriftlezing: Hebreeën 12: 1-3 1

Zingen: Lied 705: 1,2 en 4 (Ere zij aan God de Vader)

Preek

Zingen: Lied 381: 1,2 en 4 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)

De tafel wordt toebereid Apostolische Geloofsbelijdenis (gesproken)

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: “Dit is Mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’ In het Heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet, en deed Zijn mond niet open. Hij werd gebonden – om ons te bevrijden. Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis – om ons vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’ – opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’ Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken. Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen. De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.’ Zo nodigt Christus ons hier en nu aan Zijn maaltijd, een vreugdemaal voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat de Heer voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart verheugt. Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed

Nodiging Gemeenschap van brood en wijn

Dankzegging

Zingen: Lied 381: 6 (Ik wil U danken, grote Levensvorst)

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 425 (Vervuld van Uw zegen)

Zegen

Zingen: Lied 415: 3 (Amen, amen, amen)

Collecte bij de uitgang