Liturgie donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag)

Liturgie van de dienst op Hemelvaartsdag 13 mei 2021

om 9.00 uur in de Dorpskerk te Piershil

Thema: Opgevaren ten hemel

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 89: 1 en 3 (Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Moment voor de kinderen

Zingen: Eigen Bundel lied 505 (Majesteit)

1e Schriftlezing: Handelingen 1: 3-11

3Na Zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.  4Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.’ 6Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in Zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Zingen: Eigen Bundel lied 593: 2 en 3 (Nu Gij zijt opgevaren)  

2e Schriftlezing: Handelingen 6:8-10, 13-15 + Handelingen 7:54-58a

8Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. 9Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, 10maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. 13Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden: ‘Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, 14want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’ 15Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.  54Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. 55Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, 56en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ 57Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. 58Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen.

Zingen: Lied 871: 1,3 en 4 (Jezus zal heersen waar de zon)

Preek

Zingen: Lied 663 (Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Eigen Bundel lied 517: 1 en 3 (Er ruist langs de wolken)

Zegen

Zingen: Lied 415:3 (Amen, amen, amen!)

 

Collecte bij de uitgang