Liturgie zondag 25 april 2021

Liturgie van zondag 25 april 2021

9.30 uur in de Dorpskerk te Piershil

 

Thema: Toch weer ingeschakeld

 

Welkom en afkondigingen

Intochtslied: Psalm 95: 1 en 3 (Steek nu voor God de loftrompet)

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Woord van genade: Psalm 103: 8 en 12

8Liefdevol en genadig is de HEERhij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

Regel voor het leven: Deuteronomium 8: 7-8, 10-14

Straks brengt de HEER, uw God, u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen, een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen, een land van olijven en honing,….

Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de HEER, uw God, vergeten. Was hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde.

Zingen: Lied 103C: 1,2 en 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Zingen: Eigen Bundel lied 825 (Voor Uw liefde Heer Jezus, dank U wel)

Schriftlezing: Johannes 21: 15-195

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’

Zingen: Eigen Bundel lied 534: 1 en 2 (Mijn Jezus, ik hou van U)

Preek

Zingen: Lied 837: 1,3 en 4 (Iedereen zoekt U, jong en oud)

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Eigen Bundel lied 535: 1 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)

Dankgebed en voorbeden

Aandacht collecten

Slotlied: Lied 413 (Grote God, wij loven U)

Zegen

Zingen: Lied 415:3 (Amen, amen, amen!)